Recurring

Choir

Netanya AACI 28 Shmuel Hanatziv, Netanya

4.30pm Thursdays

 ₪50