Yom Kippur – CLOSED

Netanya AACI 28 Shmuel Hanatziv, Netanya

Yom Kippur - Netanya AACI offices closed. Chag Semeach!